Regulamin

Zasady udostępniania sprzętu turystycznego.

 1. Wypożyczalnia udostępnia sprzęt za opłatą zgodną z cennikiem, wniesioną przed przekazaniem sprzętu wypożyczającemu. Cena obejmuje wypożyczenie kajaka, kamizelek asekuracyjnych, wioseł, dostawki dla dziecka oraz worka wodoszczelnego – bez względu na długość trasy jaką uczestnik pokonuje w ciągu jednego dnia w godzinach 8:00 – 20:00.

 2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia sprzęt.

 3. Wypożyczający płynie na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się we własnym zakresie. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

 4. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający powinien używać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 5. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą obsługiwane.

 6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

 7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu wcześniej ustalonym. Sprzęt zwracany powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie. Za sprzęt niezwrócony w terminie naliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości pełnej dobowej należności za każdy dzień opóźnienia.

 8. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt, a w szczególności za jego uszkodzenie, kradzież lub zaginięcie w okresie wypożyczenia. Wszelkie koszty napraw wynikające z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu ponosi wypożyczający.

 9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody jakie mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm, a także z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu. 

 10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie rzeczy oraz pojazdy, a w szczególności za kradzieże, dewastacje, włączając w to szkody wywołane siłami natury.

 11. Osoby naruszające zasady udostępniania sprzętu będą zobowiązane do natychmiastowego zwrotu wypożyczonego sprzętu, bez prawa zwrotu pieniędzy.

 12. Wszelkie sprawy sporne będą w pierwszej kolejności załatwiane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozpoznawał sąd właściwy dla wypożyczalni.